-         "  -
 ? ?    åàøàáéï àãí ìçáøå: àéìÈï éåÉçÂñÄéï - òÅõ äÇîÌÄùÑÀôÌÈçÈä áéï àãí ìçáøå
åàøà îáè ìôøùä
îáè ìôøùä' . ( ) .
, , :


': ?

:

, , .

: , .'

 
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  øåàéí òåìíîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )