-         "  -
 ? ?    åàøàáîùôçä: àéìÈï éåÉçÂñÄéï - òÅõ äÇîÌÄùÑÀôÌÈçÈä áîùôçä
åàøà ìá äòðééï
ìá äòðééï,
.
, , :

 
ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
 


, ', "
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )