-         "  -
 ? ?    áîùôçä: àéìÈï éåÉçÂñÄéï - òÅõ äÇîÌÄùÑÀôÌÈçÈä áîùôçä
: , .

. :

 
ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
 
.
, ,
.
? ,
.
,
,
.
" :
- , ,
. - , ", '
 

:

. : ? ?  ìá äòðééïäëì ðùàø áîùôçä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )