-     " -
 ? ?  åàøàáéï àãí ìçáøå: àéìÈï éåÉçÂñÄéï - òÅõ äÇîÌÄùÑÀôÌÈçÈä áéï àãí ìçáøå
åàøà îãøù
îãøù

..

:
(= )
. (= )
,
.
, .
, ' .
( , " ")

 
 
 

 • : " , ", .
  .
 •  
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
 îáè ìôøùäôéøåùéí åîôøùéí

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )