-         "  -
 ? ?    åàøàáéï àãí ìçáøå: àéìÈï éåÉçÂñÄéï - òÅõ äÇîÌÄùÑÀôÌÈçÈä áéï àãí ìçáøå
åàøà øåàéí òåìí
øåàéí òåìí

!


 
 
 

, . .

26 2008 . . : " ".

. . , ! .

;

, .

, .

, ... ...

  
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  ÷åîé÷ñîáè ìôøùä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )