-         "  -
 ? ?    åàøàáéï àãí ìçáøå: àéìÈï éåÉçÂñÄéï - òÅõ äÇîÌÄùÑÀôÌÈçÈä áéï àãí ìçáøå
åàøà òáøéú ùôä éôä
òáøéú ùôä éôä
 
 
 

. "", , " ' '?" " ?" , "", , " , , ! !!!" . " ?" , " ? ?" , ", ", . "?" . " ' ?' ", , " ..." , " ?" . " ... ? ?" : " , ..." ", !" , " , ..." . :

,
. (, ' ')

. ", ", , "! ! ! !" .
"" , , " , . : ' ' , ' ' , ' ', , , ". " ", :( )

"" , ", , "...

îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  ôéøåùéí åîôøùéí÷åîé÷ñ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )