-         "  -
 ? ?    úåìãåúòîé åàøöé: äúçáéáéí ùìé òîé åàøöé
úåìãåú çéãåú
     

 
 
îàéôä äéìãéí?

îäéëï äâéòå ìàøõ äéìãéí äáàéí?

 
  , . :

 
 
îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
  ÷åîé÷ñîáè ìôøùä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )