-     " -
 ? ?  úåìãåúòîé åàøöé: äúçáéáéí ùìé òîé åàøöé
úåìãåú éù ìé îåùâ
éù ìé îåùâ, - . -, . , , , -. , , , "", . -  ( ).
:

 • , ( ).  -, , - "", : - . , .
 • , , , , , .
 • , .


, - 19

Courtesy of The Yale Univerity Library

îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
 îãøùð÷åãú çï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )