-         "  -
 ? ?    áçå÷úéáîùôçä: òÇì äÇáÀèÈçåÉú åÌôÀøÈñÄéí áîùôçä
áçå÷úé çéãåú
     

 
 
 
"":

ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
  äëì ðùàø áîùôçäìá äòðééï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )