-         "  -
 ? ?    áçå÷úéáîùôçä: òÇì äÇáÀèÈçåÉú åÌôÀøÈñÄéí áîùôçä
áçå÷úé äëì ðùàø áîùôçä
äëì ðùàø áîùôçä. , . . , . , , -. , !

:
, , .

 
 
 
, , .   
ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
  îãøùçéãåú

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )