-         "  -
 ? ?    áçå÷úéáîùôçä: òÇì äÇáÀèÈçåÉú åÌôÀøÈñÄéí áîùôçä
áçå÷úé ìá äòðééï
ìá äòðééï, (, )


ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú

,
.


:", '-'
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )