-         "  -
 ? ?    áçå÷úéáîùôçä: òÇì äÇáÀèÈçåÉú åÌôÀøÈñÄéí áîùôçä
áçå÷úé îãøù
îãøù' .
:
.
!
: ?
, - '.
:
- .
.
: , ,

.
Ƞ -
. [], '

 
 
 
 
ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
  ìá äòðééïäëì ðùàø áîùôçä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )