-     " -
 ? ?  áäø ñéðéáéï àãí ìçáøå: ÷ÀøåÉáÄéí øÀçåÉ÷Äéí áéï àãí ìçáøå
áäø ñéðé îãøù
îãøù

...

  :
": " "
(, ' ").
? .
: ?! : " "?
:
, .

( , ' ')


 
 
 

:

 • ? (: )
 •   , ?
 • ?
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
 îáè ìôøùäôéøåùéí åîôøùéí

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )