-         "  -
 ? ?    áäø ñéðéáéï àãí ìçáøå: ÷ÀøåÉáÄéí øÀçåÉ÷Äéí áéï àãí ìçáøå
áäø ñéðé øåàéí òåìí
øåàéí òåìí, . . . , . , , , . , , .
200 . , , .
, ( !) 1012 , , . , .
" ". ( ) , . . .
, , , . , , .
?

 
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  ÷åîé÷ñîáè ìôøùä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )