-         "  -
 ? ?    áäø ñéðéáéï àãí ìçáøå: ÷ÀøåÉáÄéí øÀçåÉ÷Äéí áéï àãí ìçáøå
áäø ñéðé òáøéú ùôä éôä
òáøéú ùôä éôä" , ?" .
" , ".
" ", , , " ".
"?" , .
", , , . , ".
"?" , " ?"
" ?" , .
" ", .
", , ?" .
" ", .
" ?" .

" ", . ", :

() ' :
() :
, '. (, ", '-')

" " .
" ' ", , " . ( ) ' ?' , , ?"

", ?" .
" , , ( ) ".
"", , " ". ".
" "", .
"", , " . ' ?' , ".
" , ", , " ".
"", , " ".
" ?" .
, : " , ".


 
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  ôéøåùéí åîôøùéí÷åîé÷ñ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )