-         "  -
 ? ?    áäø ñéðéòîé åàøöé: ÷ÀøåÉáÄéí øÀçåÉ÷Äéí òîé åàøöé
áäø ñéðé ð÷åãú çï
ð÷åãú çï. , , . ? ?
! , - .
. , .
- .
, - ! : , , , . , , . , , , , . , . 
 
îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
  éù ìé îåùâ÷åîé÷ñ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )