-         "  -
 ? ?    áäø ñéðéòîé åàøöé: ÷ÀøåÉáÄéí øÀçåÉ÷Äéí òîé åàøöé
áäø ñéðé îãøù
îãøù

! !


--,
.
-- ,

 
-- .

(), "


 

:
?
  ?îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
  îáè ìôøùäéù ìé îåùâ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )