-         "  -
 ? ?    åé÷øààãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: ìÄôÀòÈîÄéí ìÉà ÷Çì ìÀäåÉãåÉú áÌÈàÁîÆú àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò
åé÷øà çéãåú
  

 
 


: .
: ', ' ', .

  
 
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  îãøùîáè ìôøùä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )