-         "  -
 ? ?    àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: ìÄôÀòÈîÄéí ìÉà ÷Çì ìÀäåÉãåÉú áÌÈàÁîÆú àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò


' :
:
'
.

, ' '-'
 
 
: , , , .
 
 
: ? ? ?
 
 
": . .
(=) , .
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )