-         "  -
 ? ?    åé÷øàáîùôçä: ìÄôÀòÈîÄéí ìÉà ÷Çì ìÀäåÉãåÉú áÌÈàÁîÆú áîùôçä
åé÷øà ìá äòðééï
ìá äòðééï:
.

.
:

 
ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
 


, ', '
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )