-         "  -
 ? ?    áîùôçä: ìÄôÀòÈîÄéí ìÉà ÷Çì ìÀäåÉãåÉú áÌÈàÁîÆú áîùôçä
     

 
 


?

 
, .
 1
 2
 
 
 3
  
 4
  
 
 
 5
  
 6
  
 
.
!
ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
  äëì ðùàø áîùôçäìá äòðééï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )