-         "  -
 ? ?    åé÷øààãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: ìÄôÀòÈîÄéí ìÉà ÷Çì ìÀäåÉãåÉú áÌÈàÁîÆú àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò
åé÷øà îãøù


îãøù.

:
?
!
":
,
.

 

( , , ' ')
 
 
:
 
 
  • ( ), ?
  • , ?
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  îáè ìôøùäçéãåú

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )