-         "  -
 ? ?    åé÷øàáéï àãí ìçáøå: ìÄôÀòÈîÄéí ìÉà ÷Çì ìÀäåÉãåÉú áÌÈàÁîÆú áéï àãí ìçáøå
åé÷øà îáè ìôøùä
îáè ìôøùä.
. : " ", , .

' :
:
‍ ' , ..., ' '-'

 
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  øåàéí òåìíîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )