-         "  -
 ? ?    åé÷øàáéï àãí ìçáøå: ìÄôÀòÈîÄéí ìÉà ÷Çì ìÀäåÉãåÉú áÌÈàÁîÆú áéï àãí ìçáøå
åé÷øà øåàéí òåìí
øåàéí òåìí
 
 
 
, , , , ...
.
, ,    (1642-1727) ( ) ... . ! ( )? . .
  
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  ÷åîé÷ñîáè ìôøùä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )