-         "  -
 ? ?    åé÷øàáéï àãí ìçáøå: ìÄôÀòÈîÄéí ìÉà ÷Çì ìÀäåÉãåÉú áÌÈàÁîÆú áéï àãí ìçáøå
åé÷øà îãøù
îãøù

...

"" , , .
, " ".

.
: ', .
: , ?
: , , . , , , . : " , , ' "
(, " ').
( ) ,
!

( , , ' ')


 
 
 

  1.   ?
  2. " " ?

 

îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  îáè ìôøùäôéøåùéí åîôøùéí

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )