-         "  -
 ? ?    åé÷øàáéï àãí ìçáøå: ìÄôÀòÈîÄéí ìÉà ÷Çì ìÀäåÉãåÉú áÌÈàÁîÆú áéï àãí ìçáøå
åé÷øà òáøéú ùôä éôä
òáøéú ùôä éôä" , , ", .

  .

" ?" , : " , . ".

" ", , ", ?"

" ", . " ", , " ".

"", , " , . ".

" ", .

, :

 

,

'.

(, ' ')

 

" ", , " ".

" , , ?" . "" :

 

,

1 .[] , .

2.[] .

3.[] ( , ')

( )

 

"", , " , ".

" ?" .

"", .

" ", , " ".

 

" ", , " ".

" ", , " ".

"", , " : , , ".

"", , " ..."

 

, .

"?" .

" "...

 


 
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  ôéøåùéí åîôøùéí÷åîé÷ñ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )