-         "  -
 ? ?    åé÷äìáéï àãí ìçáøå: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ áéï àãí ìçáøå
åé÷äì îáè ìôøùä
îáè ìôøùä. . :

:
' .
, . , . , . , ., " '-"

 
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  øåàéí òåìíîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )