-         "  -
 ? ?    åé÷äìáéï àãí ìçáøå: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ áéï àãí ìçáøå
åé÷äì îãøù
îãøù

...

; : , , , , .
(=):
, (= );
( , );
(= );
(= , );
(= , , ).


(, , ' ')îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  îáè ìôøùäôéøåùéí åîôøùéí

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )