-         "  -
 ? ?    åé÷äìáîùôçä: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ áîùôçä
åé÷äì ìá äòðééï
ìá äòðééï,
:


ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú, ", "-"
 
 
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )