-         "  -
 ? ?    åé÷äìáîùôçä: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ áîùôçä
åé÷äì çéãåú
              

 
 
øäéèéí

ìÄôÀðÅéëÆí øÈäÄéèÄéí ùÑÀìÅîÄéí åÇçÂìÈ÷Äéí ùÑÆìÌÈäÆí. äÇúÀàÄéîåÌ áÌÅéðÅéäÆí. ùÒÄéîåÌ ìÅá: éÅùÑ éåÉúÅø îÅàÆôÀùÑÈøåÌú àÇçÇú ìÇäÇúÀàÈîÈä. (ìÀãËâÀîÈä: ëÌÈøÄéú éÅùÑ âÌÇí áÌÇîÌÄèÌÈä åÀâÇí áÌÇñÌÇôÌÈä!). òÂìÅéëÆí ìÀäÇúÀàÄéí ëÌÈêÀ ùÑÆìÌÀëÈì àÆçÈã éÄäÀéÆä áÌÆï-æåÌâ!

 

, ̠ :

, -

(4 )
  
 
 
- (4 )
  
 
 
, (5 )
  
 
 
, ! (4 )
  
 
ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
  äëì ðùàø áîùôçäìá äòðééï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )