-         "  -
 ? ?    áîùôçä: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ áîùôçä
              

 
 


. . : . (: !). -!

 

, ̠ :

, -

(4 )
  
 
 
- (4 )
  
 
 
, (5 )
  
 
 
, ! (4 )
  
 
ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
  äëì ðùàø áîùôçäìá äòðééï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )