-         "  -
 ? ?    åé÷äìáîùôçä: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ áîùôçä
åé÷äì îãøù
îãøù, ,
,
,
,
. - , , '

 
 

:

( ). : ? ? 

, . , , ? (: " "?)ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
  ìá äòðééïäëì ðùàø áîùôçä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )