-         "  -
 ? ?    áéï àãí ìçáøå: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ áéï àãí ìçáøå

 
 
 

: 25 ! : . " !"
. , " 25, . !"
. : " !"
"!" , " ? !" "", , " ? !", , " : , . ?" , . " ", , :

,
  .
(, " ")


"!" , " !" "", , , " . !" , " ?"
:


.
( )

" !" , " , : ' ", ' ', , ..."

 

îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  ôéøåùéí åîôøùéí÷åîé÷ñ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )