-         "  -
 ? ?    åé÷äìáéï àãí ìçáøå: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ áéï àãí ìçáøå
åé÷äì øåàéí òåìí
øåàéí òåìí
 
 
 

. , ?
, "" (= ) .
"" , . ", , , . , , . .
, 1906 " "". . , , , .
"" . : , , , , .
""? ? ...

 

  
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  ÷åîé÷ñîáè ìôøùä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )