-         "  -
 ? ?    åé÷äìòîé åàøöé: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ òîé åàøöé
åé÷äì îáè ìôøùä
îáè ìôøùä,
:

 
îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
 

'

'
...

, ", "- " "-"
 
 
: " " " ". ?   
 
 
: . , " "- . " " .
 
 
": " " , " ".
 

:

"? 

"? ?  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )