-         "  -
 ? ?    åé÷äìòîé åàøöé: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ òîé åàøöé
åé÷äì çéãåú
              

 
 
  :
? ()

                

 
 
 
  ?
                

 
 
 
  ?
                

 
 
 
  (: , )?
                

 
 
 
úøåîåú

ëì àçú îï äúîåðåú äáàåú îééöâú îùäå îï äúøåîåú ùäáéà äòÇí ìîùëï. ðçùå îä îééöâ ëì çôõ:

îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
  ÷åîé÷ñîáè ìôøùä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )