-         "  -
 ? ?    òîé åàøöé: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ òîé åàøöé

.
: " , ?"

: " ."
.
: " ?"
: "
."
.
Ѡ ,
(= )
: " ?" , , "


 

:

, . , , - , ? 

, , ?îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
  îáè ìôøùäéù ìé îåùâ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )