-         "  -
 ? ?    åé÷äìòîé åàøöé: äÈøÈäÄéèÄéí áÌÇáÌÇéÄú ùÑÆìÌÈðåÌ òîé åàøöé
åé÷äì ð÷åãú çï


ð÷åãú çï, , .
. , - - .
, . . , . . , , . , .
, , , " . ' ", (1945), "" . .
, .
, , (. . ) , .
?

 
 
îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
  éù ìé îåùâ÷åîé÷ñ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )