-         "  -
 ? ?    ðçòîé åàøöé: ùðééí ùðééí òîé åàøöé
ðç çéãåú
                    

 
 
òáøé åìåòæé

äúàéîå àú äùí äìåÉòÂæÄé ùì äîËùÌÒÈâ ìùîå äòáøé:

 
 
 
 
 
 
îáè ìôøùä
îãøù
éù ìé îåùâ
ð÷åãú çï
÷åîé÷ñ
çéãåú
  ÷åîé÷ñîáè ìôøùä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )