-         "  -
 ? ?    åàøààãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: àéìÈï éåÉçÂñÄéï - òÅõ äÇîÌÄùÑÀôÌÈçÈä àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò
åàøà çéãåú
  

 
 

: ?
: , ' '- ".
  
 
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  îãøùîáè ìôøùä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )