-         "  -
 ? ?    åàøààãí åàìåäéí áôøùú äùáåò: àéìÈï éåÉçÂñÄéï - òÅõ äÇîÌÄùÑÀôÌÈçÈä àãí åàìåäéí áôøùú äùáåò
åàøà îáè ìôøùä


îáè ìôøùä,
' :
,
.

, ' '
 
 
: . ? , , ?  
 
 
: ? . ?
 
 
" : , . , . .
îáè ìôøùä
îãøù
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )