-         "  -
 ? ?    úåìãåúáéï àãí ìçáøå: äúçáéáéí ùìé áéï àãí ìçáøå
úåìãåú îãøù
îãøù

...

?
: ,
: !
: ,
: .
.
?
: ,
: !
: ,
: , .
.
( , " ')

 
 
 

:

  •   ?
  •   ? .
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  îáè ìôøùäôéøåùéí åîôøùéí

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )