-         "  -
 ? ?    úåìãåúáéï àãí ìçáøå: äúçáéáéí ùìé áéï àãí ìçáøå
úåìãåú øåàéí òåìí
øåàéí òåìí

, !


 
 
 
1994 19, .
.
. , , , .
, , ; ( ) , , -.
. , .
, , , ....
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  ÷åîé÷ñîáè ìôøùä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )