-         "  -
 ? ?    åé÷øàîéãåú äàãí: ìÄôÀòÈîÄéí ìÉà ÷Çì ìÀäåÉãåÉú áÌÈàÁîÆú îéãåú äàãí
åé÷øà çéãåú
                    


. . :

(1)________ (2)_______ . (3)______ : " (4)________".
(5)________ :
" , (6)_________ !". (7)_______ !


 
 

:

  
 
 
:
  
 
 

:

  
 
 
:
  
 
 
:
  
 
 
:
  
 
 
îàëìéí çñøéí

ìôðéëí ùîåú ùì îàëìéí ùàéáãå àçú îï äàåúéåú ùìäí. îéöàå àéæå àåú àáãä, åäúàéîå áéï äîàëì ìáéï äàåú äçñøä:

ìá äòðééï
îãøù
òì øâì àçú
÷åîé÷ñ
çéãåú
  ÷åîé÷ñìá äòðééï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )