-         "  -
 ? ?    åé÷øàîéãåú äàãí: ìÄôÀòÈîÄéí ìÉà ÷Çì ìÀäåÉãåÉú áÌÈàÁîÆú îéãåú äàãí
åé÷øà ìá äòðééï
ìá äòðééï

,
,

'

', "-"

 
ìá äòðééï
îãøù
òì øâì àçú
÷åîé÷ñ
çéãåú
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )