-         "  -
 ? ?    ðçîéãåú äàãí: ùðééí ùðééí îéãåú äàãí
ðç çéãåú
                 

 
 
"" '!
 1
  
  
  
  
 
 2
  
         
  
  
 
 3
 4
  
 
  
 5
  
  
  
 
 6
  
   
  
 
 7
 
  
 8
  
 
 9
  
  
 
  
 
 10
  
  
   
.
!
 
æåâåú áòìé çééí

îéúçå ÷å áéï æåâåú áòìé äçééí ùäòìä ðç ìúéáä:

 

, - .

  
 
 
  
 
 
-
  
 
 
  
 
ìá äòðééï
îãøù
òì øâì àçú
÷åîé÷ñ
çéãåú
  ÷åîé÷ñìá äòðééï

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )