-     " -
 ? ?  îùôèéíáéï àãí ìçáøå: îÄùÑÀôÌÈçÈä ìÀìÉà àÈá àåÉ àÆí áéï àãí ìçáøå
îùôèéí îãøù
îãøù

..

:
[ ]
' []: " "
[ ] .

: " ".
' , : " ?"
: "".
.


( , " ")


 
 
 

 •   ?
 •   ? ?
 •   . ?
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
 îáè ìôøùäôéøåùéí åîôøùéí

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )