-         "  -
 ? ?    îùôèéíáéï àãí ìçáøå: îÄùÑÀôÌÈçÈä ìÀìÉà àÈá àåÉ àÆí áéï àãí ìçáøå
îùôèéí òáøéú ùôä éôä
òáøéú ùôä éôä
 
 
 

, " ", . " ?" . . , ( !) , ... ??? ", !" . " !" , " , . , !!!"
" ", . "?" . , : " . , . :"

, .
(, " ")


"?!" , " , ?"
" ", , " . , , , ( ) . , ".
" ", , " ..."
" ", , " . ..." . " :"


() , .
( )


" ", , " , , , ?" . " ", , " , ..."

 

îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  ôéøåùéí åîôøùéí÷åîé÷ñ

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )