-         "  -
 ? ?    îùôèéíáéï àãí ìçáøå: îÄùÑÀôÌÈçÈä ìÀìÉà àÈá àåÉ àÆí áéï àãí ìçáøå
îùôèéí øåàéí òåìí
øåàéí òåìí
 
 
 
, ...
, , , , . . , , .
1945 . , . ". , .
. , , . , . . , , , ...
îáè ìôøùä
îãøù
òáøéú ùôä éôä
÷åîé÷ñ
øåàéí òåìí
  ÷åîé÷ñîáè ìôøùä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )