-         "  -
 ? ?    îùôèéíáîùôçä: îÄùÑÀôÌÈçÈä ìÀìÉà àÈá àåÉ àÆí áîùôçä
îùôèéí ìá äòðééï
ìá äòðééï

:ɠ
.
,
:

 
ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
 


, ", "
  çéãåúîãøù

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )