-         "  -
 ? ?    áîùôçä: îÄùÑÀôÌÈçÈä ìÀìÉà àÈá àåÉ àÆí áîùôçä

.
.
: -
,
.

( ). ", '

 
 

:

, . ? 

, ? 
?

ìá äòðééï
îãøù
äëì ðùàø áîùôçä
çéãåú
  ìá äòðééïäëì ðùàø áîùôçä

| | | |
| | |
" | |

Supported by The Jewish Agency for Israel


, " ( )